رزين هاي پلي اميدی ، پلي امينی ، پلي اورتان، اكرليكي و الكيدی به همراه هاردنر های ان از جمله محصولات اين شركت است

رزین ها و حلال ها
رزین ها - حلال ها
منواتیلن گلایکول
دی اتیلن گلایکول
تری اتیلن گلایکول
منو پروپیلن گلایکول
ایزو پروپیل الکل
متیل اتیلن کتون
متیل ایزوبوتیل کتون
سیکلوهگزانون
دی پروپیلن گلایکول
اتیل گلایکول
بوتیل گلایکول
بوتیل دی گلایکول
استن
بوتیل استات
اتیل استات
متیل استات
تولوئن
زایلن
سولوسو

سفارش نمونه محصولات

می توانید نمونه های محصولات مورد نظر خود را سفارش دهید

به راهنمایی نیاز دارید؟